Izbor tekstova objavljenih u časopisima i zbornicima

pdf Slobodan Divjak_Response to Plamen Makariev's Comments in Balkan Journal of Philosophy - Vol. 13, Issue 1, 2021

Redakcija međunarodnog časopisa Balkan Journal of Philosophy koji izlazi samo na engleskom jeziku, organizovala je raspravu o temi Kulturna razlika i liberalna demokratija, pri čemu je kao uvod u raspravu objavila studiju Slobodana Divjaka "Communitarianism, Multiculturalism and Liberalism" i tekst američkog autora Ričarda Robsona "In What Sense Communitarianism is a Form of Multiculturalism". Na te tekstove reagovao je bugarski teoretičar Plamen Makariev. Pomenuti časopis je u svom novom broju objavio odgovor Slobodana Divjaka na primedbe Plamena Makarieva.

pdf Slobodan Divjak - Sloboda i Identitet -

Uvodno izlaganje na Medjunarodnoj konferenciji Sloboda i savremenost održanoj u organizaciji Instituta za filozofiju, Skoplje, 2016. Ovo izlaganje je objavljeno u makedonskom časopisu Filozofska tribina 2018, proleće, izdanje 23.

pdfSlobodan Divjak - Slobodata i Identitetot - originalni tekst preveden na makedonski jezik za časopis Filozofska Tribina

pdfSlobodan Divjak koautor_A neo-liberal performance-annihilation of Serbian sovereignty and integrity

pdf Slobodan Divjak - Balkan Journal of Philosophy, vol. 10, issue 2, 2018. - DISCUSSION BLOCK

pdf Slobodan Divjak - Balkan Journal of Philosophy, vol. 10, issue 2, 2018. - COMMUNITARIANISM, MULTICULTURALISM AND LIBERALISM

pdf Slobodan Divjak - Kritika teleološkog uma i karakter moderne norme, objavljeno u Filozofski godišnjak, Banja Luka, godina II, br. 2. Ovaj tekst predstavlja poglavlje knjige Slobodana Divjaka Problem identiteta - kulturno, etničko, nacionalno i individualno.

pdf Slobodan Divjak - Pomeranja idejnoteorijskih orijentacija naše intelektualne elite. Uvodno izlaganje za okruglim stolom Kruševačke književno-filozofske škole, 2-4. jun, 2005, Kruševac. Objavljeno u zborniku Filozofija prakse, Dom omladine Beograda, Beograd 2011.

pdf Slobodan Divjak - Karl Šmit, nomos i pravo u Časopis za pravnu i političku kulturu Pravo & društvo, br. 4, 2010,  Službeni glasnik, Beograd.

pdf Slobodan Divjak - Manjinska prava i antiliberalizam, Prizma – juni 2003, Gorograf, Beograd

pdf Slobodan Divjak - STUDENTSKE DEMONSTRACIJE ’68. i ’91. Ovaj tekst koji je objavljen u časopisu Treći program Radio Beograda, br. II – 1990, predstavljao je predložak za raspravu Studentske demonstracije '68 i '91 – sličnosti i razlike u kojoj su učestvovali profesori koji su posle 1968. izbačeni sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Mihailo Marković, Ljubomir Tadić, Svetozar Stojanović, Miladin Životić, Zagorka Golubović, Nebojša Popov i Trivo Inđić. Raspravu je vodio Slobodan Divjak. Pomenuti tekst i rasprava citirani su u mnogim stranim knjigama i u jednoj doktorskoj disertaciji.2024  Slobodan Divjak